กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2563 วันที่ 8 เมษายน 2564