นักเรียนชั้น ป .4

เด็กหญิงจีรนันท์  สะอาดทอง

เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชูเชิด

เด็กหญิงปัณฑิตา  สุดหาญ

เด็กชายภพวินท์  เรือนภู่

เด็กชายตะวัน  เนียมทัต

เด็กชายจีรศักดิ์  ผลประเสริฐ

เด็กหญิงพชรพร  แก้วจงประสิทธิ์

เด็กหญิงรัฐกาญจ์  บุญญะ