ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านท่าซุง เริ่มก่อตั้งโดยหลวงสมาน สิมารักษ์ นายอำเภอมโนรมย์ในสมัยนั้น ได้เริ่มตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2474 โดยเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนประชาบาลตำบลท่าซุง 1 (วัดท่าซุง) โดยมีนายเซีย มณีไสย เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดทำการสอน 5 ชั้น คือชั้นเตรียมประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4
วันที่ 1 ธันวาคม 2475 เป็นโรงเรียนเอกเทศ ใช้ศาลาการเปรียญของวัดทองอร่ามรังษี ทางราชการใช้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนวัดทองอร่ามรังษี
วันที่ 3 กันยายน 2495 นางห้อย บุญญาน้อย ราษฎรหมู่ที่ 2 ตำบลท่าซุง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ได้บริจาคที่ดินจำนวน 4 ไร่ 3 งานเศษ ให้เป็นพื้นที่ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป1ฉ ขนาด 4 ห้องเรียน และห้องสมุด 1 ห้อง และมีเงินบริจาคสมทบดังนี้
– ประชาชนร่วมบริจาค 6,837 บาท
– เงิน กศส.ของจังหวัด 5,000 บาท
– เงินงบประมาณ 33,000 บาท
– แรงงานประชาชน คิดเป็นมูลค่า 51,787 บาท
เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้ว ได้ย้ายที่มทำการจากศาลาการเปรียญวัดทองอร่ามรังษี มาอยู่ที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2501 ใช้ชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนบ้านท่าซุง” อยู่ในท้องที่ หมู่ 1 ตำบลท่าซุง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
วันที่ 24 พฤษภาคม 2503 คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนและประชาชนในท้องที่ ได้จัดงานฉลองอาคารเรียนและเปิดป้ายนามโรงเรียน โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านท่าซุง(สามัคคีประชานุกูล)”
วันที่ 10 ธันวาคม 2513 ได้รับงบประมาณในส่วนของอนามัยตำบล สร้างประปาโรงเรียนจำนวน 7,000 บาท และประชาชนสมบทอีก 3,000 บาท
วันที่ 1 พฤษภาคม 2515 เริ่มเปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และจบประโยคชั้นประถมศึกษาตอนปลายในปีถัดๆ มา
วันที่ 20 พฤษภาคม 2516 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 150,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป1ช ขนาด 3 ห้องเรียนพร้อมครุภัณฑ์
วันที่ 3 มกราคม 2517 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวน 25,000 บาท ก่อสร้างบ้านพักครูตามแบบของกรมสามัญ ขนาด 2 ห้องนอน จำนวน 1 หลัง (ปัจจุบันได้รื้อย้ายไปสร้างใหม่ที่อำเภอห้วยคตแล้ว เมื่อ พ.ศ. 2532)
ปีงบประมาณ 2528 ทางราชการได้อนุมัติรื้อถอนอาคารเรียนแบบ ป1ฉ ขนาด 4 ห้องเรียน และให้รื้อย้ายอาคารโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี มาก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 008 ขนาด 5 ห้องเรียน ใช้งบประมาณ 344,000 บาท ขณะเดียวกันประชาชนบริจาคสมทบสร้างอาคารห้องสมุด แบบ ป1ข ขนาด 2 ห้องเรียนโดยอนุโลมใช้เงินบริจาคสมทบ จำนวน 58,374.50 บาท และฉลองอาคารเรียนและอาคารห้องสมุดเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2529 พร้อมทั้งจัดตั้งผ้าป่าหนังสือ มูลค่า 24908.50 บาท
ปีงบประมาณ 2530 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างส้วมแบบ สปช 601/2526 ขนาด 4 ที่นั่ง มูลค่า 40,000 บาท และติดตั้งไฟฟ้า อาคารเรียน อาคารประกอบ งบประมาณ 15,000 บาท
วันที่ 2 กันยายน 2532 คณะครู ประชาชน ร่วมบริจาคเงินสร้างสนามเด็กเล่น พร้อมอุปกรณ์ มูลค่า 15,000 บาท
ปีงบประมาณ 2533 ได้รับงบประมาณ 45,000 บาท จากทางราชการ จัดสรรสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ33 จำนวน 3 หน่วย เรือนเพาะชำ แบบ พ1 จำนวน 1 หลัง ในปีเดียวกันได้รับเงินบริจาคจากประชาชนและคณะครูขยายรั้วโรงเรียนด้านทิศตะวันออกไปจนถึงแนวหลักเขตจริงจำนวน 3,000 บาท
ปีงบประมาณ 2537 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากทางราชการจำนวน 80,000 บาท ก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล จำนวน 1 สนาม
วันที่ 8 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 เกิดอุทกภัย น้ำท่วมบริเวณโรงเรียนระดับน้ำสูง 3 เมตร บนอาคารเรียนทั้ง 3 หลังน้ำท่วมสูงประมาณ 1.5 เมตร
วันที่ 18 กันยายน 2555 โรงเรียนบ้านท่าซุง ได้ไปจัดนิทรรศการ ผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัย ถวายรายงานต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ ณ โรงเรียนวัดอุโปสถาราม โดยมีนายธรณ์นนท์ ลี้ภัยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าซุงในขณะนั้น เด็กหญิงธิมาพร ชัยชนะและเด็กชายอุดมศักดิ์ เพชรแหน เป็นตัวแทนถวายการรายงาน และได้ขอพระราชทานงบประมาณยกอาคารเรียนทั้ง 3 หลัง ให้สูงขึ้น
เดือนธันวาคม 2555 ได้รับพระราชทานงบประมาณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ จำนวน 1,381,665.50 บาท เพื่อยกอาคารเรียนทั้ง 3 หลัง และดำเนินการยกอาคารเรียนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2556 และได้ทำการเรียนการสอนตามปกติเรื่อยมา
ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2563 นายธรณ์นนท์ ลี้ภัยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมีคำสั่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการที่โรงเรียนชุมชนวัดท่าซุง(เลิศ-สินอุปถัมภ์) ซึ่งในขณะนั้นมีนางนันทา วัฒนกุล ครูชำนาญการพิเศษ ได้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ในวันที่ 28 มกราคม 2564 นายรุ่งโรจน์ เจนเจตวิทย์ ได้รับคำสั่งบรรจุแต่งตั้งจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานีให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าซุง จนถึงปัจจุบัน