ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน

เอกลักษณ์โรงเรียน

เด็กดี มีคุณธรรม

อัตลักษณ์โรงเรียน

อยู่อย่างพอเพียง

วิสัยทัศน์โรงเรียน ปีการศึกษา 2566 -2570

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถตรงตามมาตรฐานการศึกษา เน้นคุณธรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำเนินชีวิต ชุมชนศรัทธา ร่วมพัฒนาสู่ศตวรรษที่ 21

พันธกิจโรงเรียน

 1. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นพลเมืองที่ดี  มีความเป็นไทย  ภูมิคุ้มกันจากภัยในทุกรูปแบบ  และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 2. พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้นและมีทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21
 3. พัฒนานักเรียนให้มีสุขนิสัย สุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี  รู้จักตนเอง พึ่งตนเองได้  มีบุคลิกภาพที่ดี  ปลอดจากสิ่งเสพติดให้โทษและสิ่งมอมเมา
 4. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดประเมินผล  ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานการศึกษา
 5. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ รองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที่ 21 และสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
 6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคมและทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าหมายโรงเรียน
 1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นพลเมืองที่ดี มีความเป็นไทย
  มีภูมิคุ้มกันจากภัยในทุกรูปแบบ และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 2. นักเรียนมีพัฒนาการสมวัย มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น  และมีทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21
 3. นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี รู้จักตนเอง พึ่งตนเองได้  มีบุคลิกภาพที่ดี  ปลอดจากสิ่งเสพติดให้โทษและสิ่งมอมเมา
 4. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา มีกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง  และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 5. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้รองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที่ 21 และสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
 6. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของชุมชน  สังคมและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

กลยุทธ์โรงเรียน

 1. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
 2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
 4. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 5. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
 6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ