นักเรียนชั้นอนุบาล

อนุบาลชั้นปีที่ 1

เด็กชายภคชนก์  ปละธัม

เด็กชายวรรณชัย  แย้มท่า

เด็กชายณัฐวัศ  สังแย้ม

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  งามคณะ

อนุบาลชั้นปีที่ 2

เด็กหญิงรุ่งทิพย์  แหล่งสนาม

1.พุฒิพัชร คุ้มเหม

เด็กชายพุฒิพัชร  คุ้มเหม

อนุบาลชั้นปีที่ 3

เด็กหญิงญาดา   มณีไสย

เด็กชายกิติพงษ์  ฉุนหอม

เด็กชายรัชชานนท์  งามคณะ

เด็กชายลีโอ  บุญฤทธิ์