นักเรียนชั้น ป.2

เด็กหญิงกัญญาวีร์   ชูเชิด

เด็กหญิงวารินทร์  อ่อนคำ

เด็กหญิงวรรณิศา  แย้มท่า

เด็กชายนพรุจ  ชูทรัพย์