ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10  วันที่ 28 กรฎาคม 2564