กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2564 วันที่ 24 มิถุนายน 2564