กิจกรรมรับ-ส่งใบงานแบบ On-hand ตลอดภาคเรียนที่ 1 /2564 และผู้ปกครองรับเงิน จำนวน 2000 บาท