นักเรียนชั้น ป.5

เด็กชายปกรณ์  เปียน้อย

เด็กชายธนภัทร  ชังวัดดี

เด็กหญิงสุตาภัทร  แหล่งสนาม

เด็กหญิงรุ่งระวี  ปั้นปัญญา

เด็กหญิงนาตฏยา  มณีสัย