อบรมโครงการ “เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยไร้โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” วันที่ 14 ธันวาคม 2564