ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ในการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564