กิจกรรม นำสิ่งของอุปโภคและบริโภคและสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมที่อยู่อาศัย