ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 21 มิถุนายน 2564