นักเรียนชั้น ป.6

เด็กหญิงกัญจนพร  พิบูลย์

เด็กหญิงณัฐกานต์  สังแย้ม

เด็กชายฤทธิชัย  ชื่นชูจิตร

เด็กชายวีระพงษ์  บุญฤทธิ์