ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 18 มิถุนายน 2564