นักเรียนชั้น ป.3

เด็กหญิงภคพร  ปละธัม

เด็กหญิงชโลธร  แหล่งสนาม