ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน

เอกลักษณ์โรงเรียน

เด็กดี มีคุณธรรม

อัตลักษณ์โรงเรียน

อยู่อย่างพอเพียง

วิสัยทัศน์โรงเรียน

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถตรงตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เน้นคุณธรรม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำเนินชีวิต

พันธกิจโรงเรียน

1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
3.ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผุ้เรียนอย่างหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า
5.ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
6.ส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนรวมในการจัดการศึกษา
7.นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา
8.ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
9.พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา

เป้าหมายโรงเรียน
 1. ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  
 2. ผู้เรียน มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
 3. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 4. จัดกิจกรรมพัฒนาผุ้เรียนอย่างหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า
 5. สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 6. ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 7. สถานศึกษานำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา
 8. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
 9. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา

กลยุทธ์โรงเรียน

 1. พัฒนาคุณภาพนักเรียน
 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
 3. สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และ สร้างภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 4. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
 5. พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา