กิจกรรมงานไหว้ครู ปีการศึกษา 2564 วนัที่ 24 มิถุนายน 2564