นักเรียนชั้น ป.2

เด็กหญิงณัฐนรี   สังแย้ม

เด็กหญิงกนกวรรณ  ทับทิม

เด็กหญิงชลธิชา  แหล่งสนาม

4.รุ่งฤทัย อ่อนคำ

เด็กหญิงรุ่งฤทัย  อ่อนคำ

5.สุชาดา ทับทิม

เด็กหญิงสุชาดา  ทับทิม

6.กลวัชร์ แสงสังข์

เด็กชายกลวัชร์  แสงสังข์